Kolega Radek

Czyli ekperymenty z portretem kolegi

radek.jpg